161.Boy takes take responsibility for care of Bear on the chair - xxxbearxxx